Stručni ispit za inženjere elektrotehnike

Started by Dalibor, 18. May 2009., 20:05h

Previous topic - Next topic

Dalibor

STRUÃ,,Å'NI ISPIT IZ ELEKTROTEHNIKE

UVJETI
Pravo na polaganje struÃ,,nog ispita obveznik polaganja stjeÃ,,e nakon Ã...¡to je, po zavrÃ...¡enom Ã...¡kolovanju i stjecanju struÃ,,ne spreme, odnosno zavrÃ...¡enom studiju i stjecanju struÃ,,nog, odnosno akademskog naziva odgovarajuÃ,,‡e struke, propisane ovim Pravilnikom, stekao dvije godine radnog iskustva na odgovarajuÃ,,‡im poslovima u struci ili na drugim odgovarajuÃ,,‡im poslovima.
Pravo na polaganje struÃ,,nog ispita za obavljanje poslova sudionika u gradnji i poslova ispitivanja i potvrÃ,,‘ivanja sukladnosti u graditeljstvu imaju obveznici polaganja arhitektonske, graÃ,,‘evinske, elektrotehniÃ,,ke i strojarske struke.

POVEZNICE
http://www.hkaig.hr/rie.php
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=6226
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/0777.htm

SADRÃ...½AJ ISPITA
Ispitni program obuhvaÃ,,‡a sljedeÃ,,‡e ispitne predmete:
ââ,¬â€œ Osnove tehniÃ,,ke regulative
ââ,¬â€œ Regulativa zaÃ...¡tite osoba, okoliÃ...¡a, kulturnih i drugih materijalnih dobara
ââ,¬â€œ TehniÃ,,ka regulativa prostornog ureÃ,,‘enja
ââ,¬â€œ TehniÃ,,ka regulativa gradnje
ââ,¬â€œ TehniÃ,,ka regulativa ispitivanja i potvrÃ,,‘ivanja sukladnosti u graditeljstvu.
Svaki kandidat polaÃ...¾e ispit iz predmeta Osnove tehniÃ,,ke regulative i predmeta Regulativa zaÃ...¡tite osoba, okoliÃ...¡a, kulturnih i drugih materijalnih dobara, te ovisno o vrsti poslova koje obavlja jedan od ispita iz stavka 1. alineje 3., 4., odnosno 5. ovoga Ã,,lanka.
Kandidat koji radi na upravnim poslovima prostornog ureÃ,,‘enja i gradnje polaÃ...¾e ispit iz predmeta Osnove tehniÃ,,ke regulative i predmeta Regulativa zaÃ...¡tite osoba, okoliÃ...¡a, kulturnih i drugih materijalnih dobara.

Uspjeh kandidata na struÃ,,nom ispitu ocjenjuje se ocjenom: Ã,»poloÃ...¾ioÃ,«, odnosno Ã,»nije poloÃ...¾ioÃ,«.
Za svaki ispitni predmet koji kandidat polaÃ...¾e upisuje se ocjena Ã,»zadovoljioÃ,«, odnosno Ã,»nije zadovoljioÃ,«.
Kandidat dobiva ocjenu Ã,»zadovoljioÃ,« ako je dao odgovore kojima je dokazao da u propisanoj mjeri poznaje vaÃ...¾eÃ,,‡u tehniÃ,,ku regulativu obuhvaÃ,,‡enu ispitnim predmetom.
Kandidat dobiva ocjenu Ã,»poloÃ...¾ioÃ,« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom Ã,»zadovoljioÃ,«.
Kandidat koji je polagao struÃ,,ni ispit, a nije poloÃ...¾io najviÃ...¡e jedan ispitni predmet, moÃ...¾e polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).
Rok u kojem se polaÃ...¾e popravni ispit ne moÃ...¾e biti kraÃ,,‡i od 30 dana niti duÃ...¾i od 60 dana od dana polaganja struÃ,,nog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaÃ...¾e popravni ispit.
Kandidat koji nije poloÃ...¾io struÃ,,ni ispit moÃ...¾e ponovo pristupiti polaganju struÃ,,nog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.

TroÃ...¡kove za polaganje struÃ,,nog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.
Iznos troÃ...¡kova polaganja struÃ,,nog ispita iz stavka 1. ovoga Ã,,lanka, te naÃ,,in uplate tih troÃ...¡kova odreÃ,,‘uje ministrica posebnom odlukom.
TroÃ...¡kovi popravnog ispita plaÃ,,‡aju se u iznosu od 30% troÃ...¡kova utvrÃ,,‘enih za polaganje struÃ,,nog ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac.

Obveznik struÃ,,nog usavrÃ...¡avanja duÃ...¾an je upotpunjavati i usavrÃ...¡avati svoje znanje nakon poloÃ...¾enog struÃ,,nog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
O struÃ,,nom usavrÃ...¡avanju obveznika struÃ,,nog usavrÃ...¡avanja vodi se evidencija sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
StruÃ,,no usavrÃ...¡avanje obveznika struÃ,,nog usavrÃ...¡avanja prati se u petogodiÃ...¡njim razdobljima, na naÃ,,in da obveza za prvo petogodiÃ...¡Ã,­nje razdoblje poÃ,,inje teÃ,,‡i od prvog sljedeÃ,,‡eg dana nakon poloÃ...¾enog struÃ,,nog ispita (u daljnjem tekstu: petogodiÃ...¡nje razdoblje).
Obveznik struÃ,,nog usavrÃ...¡avanja struÃ,,no usavrÃ...¡avanje tijekom petogodiÃ...¡njeg razdoblja ostvaruje vlastitim odabirom odgovarajuÃ,,‡eg oblika i moguÃ,,‡nosti usavrÃ...¡avanja ili prema programu za koji je dana suglasnost u skladu s ovim Pravilnikom, odnosno kombinacijom tih dvaju naÃ,,ina.
Obveznik struÃ,,nog usavrÃ...¡avanja duÃ...¾an je u petogodiÃ...¡njem razdoblju struÃ,,nim usavrÃ...¡avanjem u skladu s ovim Pravilnikom ostvariti najmanje 100 bodova, od Ã,,ega najmanje 20 bodova iz poznavanja tehniÃ,,ke regulative iz podruÃ,,ja obuhvaÃ,,‡enog ispitnim programom struÃ,,nog ispita kojeg je poloÃ...¾io.
Ostvareni bodovi u jednom petogodiÃ...¡njem razdoblju ne mogu se prenositi i evidentirati u drugo petogodiÃ...¡nje razdoblje struÃ,,nog usavrÃ...¡avanja.
.:Dalibor:.

Dalibor

Quote"U ovom tekstu su saÃ...¾eti razni e-mailovi kolega koji su bili na struÃ,,nom ispitu.
OPIS STRUÃ,,Å'NOG ISPITA

PraktiÃ,,no je podijeljen u 5 dijelova, tj. odgovaraju se zasebno:

1. Struka ââ,¬â€œ opÃ,,‡i dio
2. Struka ââ,¬â€œ uÃ...¾i dio
3. GraÃ,,‘evina
4. ZaÃ...¡tita na radu
5. ZaÃ...¡tita od poÃ...¾ara

Za svaki dio ispitivaÃ,, ima pripremljen set pitanja (par A4 listova u kojima postoje nekakve cjeline, koliko sam uspio zamijetiti prilikom ispitivanja). Pitanje koje ispitivaÃ,, izabere iz pripremljenog seta on zapisuje u dokumentaciju o ispitivanju. Po mom iskustvu, pita se 4 do 8 pitanja po jednom od dijelova.

Bilo nas je 20-tak. Ispitivanja traju 5-10 min po ispitivaÃ,,u. U 4 smo poÃ,,eli a zadnji je bio gotov oko 18:45. 2-3 ih nije proÃ...¡lo i to Ã,,ini mi se da se ponavljaju samo jedan predmet. NaÃ...¾alost jedan kolega je znao sve osim ZNR (znaÃ,,i 4/5) i sada mora polagati ponovno poÃ...¾ar i ZNR. Nemojte se iznenaditi ali imate 5 ispitivaÃ,,a- posebno ZNR a posebno poÃ...¾ar!

Ã...½elim Vam samo prenijeti informaciju iz prve ruke u vezi polaganja uÃ...¾eg podruÃ,,ja struke.Prije par minuta sam zvao u ministarstvo i jedna vrlo susretljiva gospodiÃ,,na mi je rekla da VSS kandidati odabiru samo JEDNO podruÃ,,je iz uÃ...¾e struke, a sve one priÃ,,e o tome da trebamo nauÃ,,iti sva podruÃ,,ja definitivno padaju u vodu. Posebno sam ju pitao za to i izriÃ,,ito mi je rekla da je toÃ,,no kako ona kaÃ...¾e, a ne ono Ã...¡to su nam govorili na seminaru.

NajteÃ...¾i dio ispita je definitivno ZNR i GRADITELJSTVO. Na ispitu nas je bilo cca 20-ak.Prolaznost: 5-6 je palo na jednom podruÃ,,ju, 5-6 na 2 podruÃ,,ja (morat Ã,,‡e ponavljat cijeli ispit), ostali su proÃ...¡li. Tajnica kaÃ...¾e da je bila izuzetno loÃ...¡a prolaznost (obiÃ,,no je 70-80 %).

Moram priznati da je materijala puno ( bio sam na pripremnom seminaru lani u 10. mjesecu), jer su u meÃ,,‘uvremenu dodani novi materijali, sukladno novom programu. Na sreÃ,,‡u, i ispitivaÃ,,i su toga svjesni, pa ne treba baÃ...¡ briljirati za prolaz. Ipak, potrebno je solidno poznavati materiju.

Ispit je najlakÃ...¡e opisati kao minsko polje. ZnaÃ,,i ako vam se zalomi neko glupo pitanje pali ste. No, takva pitanja su rijetka, a i ispitivaÃ,,i su OK tj. ako se ne zna postave potpitanje, ali onda se mora krenuti u dobrom smjeru. Savjet: Nemojte dopustiti da ste tiho, morate stalno nekaj govoriti. Najgore je ZNR jer ispitivaÃ,,ica traÃ...¾i poznavanje svakakvih dimenzija npr: koliko moraju ljestve (vertikalni prikaz zgradi) biti udaljene od zgrade, koliko moraju biti debele Ã...¡ipke, koliko mora biti razmak meÃ,,‘u preÃ,,kama, dimenzije leÃ,,‘obrana itd., itd., itd."

Quoteevo nekih materijala za ispit, po trenutno vaÃ...¾eÃ,,‡im zakonima (ljudi padaju opÃ,,‡u tehniÃ,,ku regulativu-graÃ,,‘evinu jer uÃ,,e po starom zakonu o gradnji ).

ja bio juÃ,,er, proÃ...¡ao. nisam se toliko sluÃ...¾io ovim materijalima, prvo sam temeljito proÃ,,eÃ...¡ljao zakone, raspitao se za pitanja, a ovim saÃ...¾ecima sluÃ...¾io kao podsjetnikom, iako ovi koji nisu excel mogu posluÃ...¾iti kao dobar temelj.

http://rapidshare.com/files/418007282/sazetak.rar

dobar uvod u graÃ,,‘evinsku regulativu (prostorno planiranje, graÃ,,‘enje i legalizacija), po aktualnom zakonu moÃ...¾e se naÃ,,‡i na http://www.quero.hr/Gradjenje

program po kojem se polaÃ...¾e:
http://www.mzopu.hr/doc/Graditeljstv...uG_Mr_2009.pdf

QuotePozdrav kolegice i kolege

Kako je meni pomogao ovaj forum, red je da i ja pomognem drugima Ã...¡to se triÃ,,e struÃ,,nog iz elektrotehnike.

1. Kad doÃ,,‘ete u ministarstvo prijavi Vas tajnica, upiÃ...¡e Vas u karton i Ã,,ekate da vas poÃ,,mu prozivati. Proziva se naizmjeniÃ,,no zavisi kod kojeg ispitivaÃ,,a/ce doÃ,,‘e koji karton.

2. IspitivaÃ,,i su (meni) bili korektni i stvarno dobri. Nisu straÃ...¡ila i pomoÃ,,‡i Ã,,‡e ako neÃ...¡to i zablokirate. Bitno je da znate o Ã,,emu Vas pitaju i nadoveÃ...¾ete se na to i oni Ã,,‡e se sami nadovezati sa priÃ,,om i pokuÃ...¡at Ã,,‡e vam pomagati.
Pitaju prvo Ã,,im se baviÃ...¡, i prema tome te pitaju, skoro svatko pita norme, certifikate, baÃ...¡ ono osnovne stvari a ne detalje.

3. Pitaja su meni bila:

UÃ...¾e:
-Ispitivanja instalacije, Ã...¡ta se ispitiva, kako.....
-DopuÃ...¡teni padovi napona
-Klase zaÃ...¡tite
-Koje sustave uzemljenja imamo, samo nabrojit

Ã... ire:
-Zakon o energiji...o Ã,,emu govori, za Ã...¡to sluÃ...¾i...
-PrikljuÃ,,enje graÃ,,‘evine na EE mreÃ...¾u, koje dozvole (PEES,EES..), koje graÃ,,‘evine
-Reguliranje trÃ...¾iÃ...¡ta-Agencija Hera
-norme (ko ih izdaje, jesu li obavezne-nisu ali mora se dokazati isti uÃ,,inak kao u normi tako da ih je jeftinije kupiti i pozvati se na njih), etalon, sukladnosti (izjava i potvrda i ko ih izdaje)

GraÃ,,‘.regul.:
-Koje vrste projekata imamo
-OpiÃ...¡i sve vrste projekata
-Za Ã...¡ta se koji projekt radi i za koje graÃ,,‘evine
-Ko izdaje dozvole i koje postoje dozvole
-TehniÃ,,ki pregled i pokusni rad (gdje mora biti naveden i Ã...¡ta)

ZNR 1.put:
-Elaborat ZNR (detaljno sve)
-Odgovorna osoba na privremenom gradiliÃ...¡tu-Voditelj gradiliÃ...¡ta imenuje ga izvoÃ,,‘aÃ,,
Tada sam pao samo zaÃ...¡titu na radu pa opet doÃ...¡ao odgovarat zaÃ...¡titu na radu i zaÃ...¡titu od poÃ...¾ara (iako sam ZOP poloÃ...¾io to se smatra sve jedna cijelina sa ZNR).
BaÃ...¡ se bazirajte na to, pogotovo Elaborat ZNR, Osnovne i posebne uvjete, plan izvoÃ,,‘enja radova, privremeno gradiliÃ...¡te, prijava gradiliÃ...¡ta, kordinatore 1 i 2, pokretne stepenice, vertikalni prilazi, boje znakova, zaÃ...¡titna sredstva (vrata).... stvarno se to detaljno mora znat, a i ostalo tako da .... Gadno je ako neÃ...¡to reÃ,,eÃ...¡ viÃ...¡ka onda se nadovÃ...¾e ona: kako to, to nema veze sa tim, odakle vama to, pa se navje ..... Ali zavisi Ã...¡ta pita, neki su proÃ...¡li laganije, neki nisu tako da....

ZNR 2.put:
-Kordinatori i 2 sve nabrojit, ko ih imenuje, Ã...¡ta rade....
-Procjena opasnosti, ko je donosi, zaÃ...¡to se donosi
-Putevi evakuacije

ZOP 1.put:
-Ã... ta i s Ã,,im se napajaju sigurnosni sustavi i nabroji neke
-Vatrootporni kabeli
-PoÃ...¾arni sektori
-Djalovi vatrodojave, javljaÃ,,i, kako rade i kako bih ja javio poÃ...¾ar (priziskom na ruÃ,,ni javljaÃ,, koji se nalazi na vidljivom osvjetljenom mjestu kod izlaza)
-Norme i sukladnosti

ZOP 2.put:
Rekao mi je (Vidim da ste ovo proÃ...¡li put poloÃ...¾ili tako da Vas nemam onda Ã...¡ta puno pitat)
-zone opasnosti
-Sta se nemije stavljati u zone opasnosti
-Sukladnosti

Nadam se da Ã,,‡e pomoÃ,,‡i ovo moje iskustvo. Netrebate se bojat, samo dobro nauÃ,,ite i prolazite 100%, sretno kolege.

QuoteOvo su moja iskustva sa struÃ,,nog ispita odrÃ...¾anog 11.01.2012. godine.
ZaÃ...¡tita na radu je definitivno najstresniji dio ispita, ispit je poÃ,,eo u 16h, ja sam bio zadnji na redu, bio sam gotov u 19:45h.

Ukoliko netko uvidi neku pogreÃ...¡ku ili Ã...¾eli neÃ...¡to dodati, neka me slobodno ispravi u odgovoru. Sretno svima!

1. ZaÃ...¡tita na radu ââ,¬â€œ najgori dio ispita, traÃ...¾i se poznavanje totalnih nebuloza

Moja pitanja:
1. SadrÃ...¾aj elaborata zaÃ...¡tite na radu ââ,¬â€œ moraÃ...¡ izrecitirati od rijeÃ,,i do rijeÃ,,i i ne daj se zbuniti, samo ponavljaj jedno te isto dok ne bude zadovoljna
2. Osposobljavanje radnika za rad na siguran naÃ,,in ââ,¬â€œ obvezno spomenuti da se provodi na mjestu rada tijekom radnog vremena na troÃ...¡ak poslodavca i da se sastavlja Zapisnik o praktiÃ,,noj osposobljenosti radnika koji potpisuju neposredni ovlaÃ...¡tenik osposobljavanog radnika, radnik i struÃ,,njak zaÃ...¡tite na radu zaduÃ...¾en za osposobljavanje
3. Osobna zaÃ...¡titna sredstva ââ,¬â€œ kada ih moraju upotrebljavati radnici i na temelju Ã,,ega poslodavac odreÃ,,‘uje obvezu upotrebe osobnih zaÃ...¡titnih sredstava ââ,¬â€œ na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje kojima su radnici izloÃ...¾eni pri radu
4. Pokretne stepenice (eskalatori) ââ,¬â€œ ne smiju biti jedini izlaz iz objekta za sluÃ,,aj opasnosti, ne smiju imati neprekinuti vertikalni put viÃ...¡i od jedne etaÃ...¾e, moraju sa obje strane imati Ã,,vrste ograde (balustrade), stranice ograda moraju biti okrenute prema stepenicama i moraju biti glatke, ograde moraju na gornjoj strani moraju imati glatki rukohvat u obliku pokretne trake koja ima istu brzinu i smjer kretanja kao i stepenice, pokretne stepenice moraju imati mehanizam za koÃ,,enje s mehaniÃ,,kim djelovanjem, koji u sluÃ,,aju nestanka struje moÃ...¾e zaustaviti stepenice bez obzira na smjer kretanja (crveni gumb)


Ostala pitanja koje sam zapamtio od ostalih kolega:

5. Osnovna i posebna pravila na radu, posebni uvjeti rada, sredstva rada
6. Ispitivanje strojeva i ureÃ,,‘aja s poveÃ,,‡anim opasnostima
7. Koje dokumente mora poslodavac imati na gradiliÃ...¡tu ââ,¬â€œ obvezno spomenuti procjenu opasnosti, plan izvoÃ,,‘enja radova, potvrde da su radnici osposobljeni za rad na visini, za rad na siguran naÃ,,in i za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada, plan ureÃ,,‘enja privremenog gradiliÃ...¡ta, isprave o obavljenim ispitivanjima radnog okoliÃ...¡a te strojeva i ureÃ,,‘aja s poveÃ,,‡anim opasnostima, itd.
8. Maksimalna duÃ...¾ina puta evakuacije ââ,¬â€œ 50 m, u katnim objektima 30 m
9. Broj slavina i udaljenost slavina ââ,¬â€œ udaljenost ne veÃ,,‡a od 100 m, najviÃ...¡e 60 ljudi moÃ...¾e koristiti jednu slavinu
10. Prirodno i umjetno osvjetljavanje ââ,¬â€œ najvaÃ...¾nije je da ukupna povrÃ...¡ina ostakljenih povrÃ...¡ina mora iznositi najmanje 1/8 povrÃ...¡ine poda radne prostorije
11. NuÃ...¾nici ââ,¬â€œ u viÃ...¡ekatnim objektima barem jedan po katu, udaljenost nuÃ...¾nika u graÃ,,‘evinskom objektu ne veÃ,,‡a od 100 m, izvan graÃ,,‘evinskog objekta ne veÃ,,‡a od 200 m
12. SadrÃ...¾aj plana izvoÃ,,‘enja radova ââ,¬â€œ tog ima pun kufer, nabrajati do iznemoglosti
13. Obveze glavne osobe na gradiliÃ...¡tu ââ,¬â€œ inÃ...¾enjera gradiliÃ...¡ta, oprez ââ,¬â€œ to nije koordinator II, mislim da je to provedba naÃ,,ela zaÃ...¡tite na radu (Pravilnik o zaÃ...¡titi na radu na privremenim ili pokretnim gradiliÃ...¡tima)
14. Koordinator II ââ,¬â€œ obveze od rijeÃ,,i do rijeÃ,,i
15. Sigurnosne boje
16. Osobna zaÃ...¡titna sredstva elektromontera, tj. osobna zaÃ...¡titna oprema za rad sa, na i u blizini elektriÃ,,nih postrojenja i instalacija
17. Zone opasnosti u elektriÃ,,nim postrojenjima ââ,¬â€œ zona slobodnog kretanja, zona pribliÃ...¾avanja i zona rada pod naponom

2. TehniÃ,,ka regulativa:

1. Bitni zahtjevi za graÃ,,‘evinu
2. NadleÃ...¾nost za izdavanje lokacijske dozvole
3. Sudionici u gradnji
4. Glavni projekt ââ,¬â€œ definicija i sadrÃ...¾aj
5. Na koje bitne zahtjeve se obavlja kontrola glavnog projekta ââ,¬â€œ na mehaniÃ,,ku otpornost i stabilnost, zaÃ...¡titu od buke te uÃ...¡tedu energije i toplinsku zaÃ...¡titu
6. Definicija norme, Hrvatski zavod za norme
7. Na temelju Ã,,ega se moÃ...¾e pristupiti graÃ,,‘enju graÃ,,‘evina ââ,¬â€œ pravomoÃ,,‡nog rjeÃ...¡enja o uvjetima graÃ,,‘enja, graÃ,,‘evinske dozvole i potvrÃ,,‘enog glavnog projekta

3. Ã... ire podruÃ,,je struke:

1. Sukladnost - Da bi se proizvod mogao staviti u upotrebu, to jest na trÃ...¾iÃ...¡te, mora imati isprave o sukladnosti s odreÃ,,‘enim tehniÃ,,kim zahtjevima koji su propisani pravilnicima. Te isprave se sastoji od izjave o sukladnosti koju daje proizvoÃ,,‘ac ili distributer, te potvrde o sukladnosti (certifikat) koju daje ovlaÃ...¡tena pravna osoba za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti. Naravno, nakon toga mora imati izdane tehniÃ,,ke upute i znak sukladnosti (CE ili C)
2. Siguran proizvod
3. Definicija norme ââ,¬â€œ u dva podruÃ,,ja isto pitanje, he,he
4. O Ã,,emu govori Zakon o tehniÃ,,kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
5. O Ã,,emu govori Pravilnik o elektriÃ,,noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odreÃ,,‘enih naponskih granica

4. ZaÃ...¡tita od poÃ...¾ara:

1. Sukladnost ââ,¬â€œ ispitivaÃ,,i stvarno vole sukladnost
2. Podjela prostora ugroÃ...¾enih eksplozivnom atmosferom - zona 0, 1 i 2 ââ,¬â€œ ovisno o vremenu zadrÃ...¾avanja eksplozivne atmosfere (kao smjesa zraka i plinova, para koja se moze zapaliti) u odreÃ,,‘enom prostoru (0 ââ,¬â€œ stalno, 1 ââ,¬â€œ povremeno, 2 ââ,¬â€œ nikad, a ako se pojavi kratko traje)
3. Bitni zahtjevi za graÃ,,‘evinu glede zaÃ...¡tite od poÃ...¾ara-oÃ,,uvanje nosivosti konstrukcije joÃ...¡ odreÃ,,‘eno vrijeme nakon nastanka pozara, spreÃ,,avanje Ã...¡irenja vatre i dima unutar graÃ,,‘evine, spreÃ,,avanje Ã...¡irenja vatre na druge graÃ,,‘evine, omoguÃ,,‡avanje spaÃ...¡avanja osoba iz graÃ,,‘evina, omoguÃ,,‡avanje zaÃ...¡tite spaÃ...¡avatelja
4. Zona opasnosti i sigurnosna udaljenost (Zakon o zapaljivim tekuÃ,,‡inama i plinovima)
5. Vatrootpornost i poÃ...¾arni sektor, vatrootporno brtvljenje - (Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaÃ...¡titu od poÃ...¾ara elektroenergetskih postrojenja i ureÃ,,‘aja)
6. Napajanje energijom sustava za dojavu poÃ...¾ara ( Pravilnik o sustavima za dojavu poÃ...¾ara)

5. UÃ...¾e podruÃ,,je struke (Postrojenja u elektroprivredi):

1. Klase zaÃ...¡tite elektriÃ,,nih ureÃ,,‘aja (1. klasa ââ,¬â€œ zaÃ...¡tita kuÃ,,‡iÃ...¡tem, 2.klasa ââ,¬â€œ zaÃ...¡tita kuÃ,,‡iÃ...¡tem i uzemljenjem, 3. klasa ââ,¬â€œ dvostruka izolacija, 4. klasa ââ,¬â€œ sigurnosni mali napon - ≤ 50 V)
2. TN, TT, IT sustaviââ,¬â€œ mene je pitao TT sustav uzemljenja ââ,¬â€œ mreÃ...¾a sustava napajanja direktno uzemljena (zvjezdiÃ...¡te transformatora), a niskonaponske instalacije (vodljivi dijelovi) isto direktno uzemljeni, neovisno o uzemljivaÃ,,u mreÃ...¾e sustava
3. MehaniÃ,,ko i elektriÃ,,no dimenzioniranje izolacije na nadzemnim vodovima
- mehaniÃ,,ki pojacana ââ,¬â€œ dva ili viÃ...¡e izolatorskih lanaca koji mogu prilikom prekida jednog izdrÃ...¾ati optereÃ,,‡enje sa faktorom sigurnosti 2, odnosno 1.7 za opremu prema prekidnoj sili
- elektriÃ,,ki pojaÃ,,ana ââ,¬â€œ osnovna izolacija (dimenzionirana s obzirom na atmosferske i sklopne prenapone + s obzirom na stupanj zagaÃ,,‘enja) kojoj je dodan jedan izolator viÃ...¡e bez obzira na naponsku razinu voda. To vrijedi za kapaste izolatore, a za potporne, masivne i Ã...¡tapne izolatore ne postoji elektriÃ,,ki pojaÃ,,ana izolacija.
4. Uvjet za zdruÃ...¾eno uzemljenje (napon na uzemljivaÃ,,u <65V izvan trafostanice, <125V u trafostanici) ââ,¬â€œ zdruÃ...¾eno uzemljenje je spajanje zaÃ...¡titnog i pogonskog uzemljenja (moraÃ...¡ znati Ã...¡ta je jedno, Ã...¡ta drugo), uvjet je da je maksimalni dozvoljeni udarni prenapon na zdruÃ...¾enom uzemljivacu manji od 65 V, odnosno 125 V.

http://lb.orbis.hr/showthread.php?t=194923&page=4
.:Dalibor:.

Dalibor

http://www.edz.hr/hrv/index.php?main=usavrsavanje&id=us_sugpr
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=6226
http://www.hkie.hr/
http://www.edz.hr/hrv/index.php?main=usavrsavanje&id=us_obr

Polaganje ispita:
Ministarstvo zaÃ...¡tite okoliÃ...¡a i prostornog ureÃ,,‘enja
http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=6395
- termini  obiÃ,,no jednom mjeseÃ,,no, zavisno o broju prijava
- potrebno prijaviti mjesec dana unaprijed
- troÃ...¡kovi: 1320,00 kn
- kontakt: MZOPU, Gordana Metessi, tajnica komisije, 01/3782-145

Pripremni seminar:
ElektrotehniÃ,,ko druÃ...¡tvo Zagreb
http://www.edz.hr/hrv/index.php?main=kontakt
http://www.edz.hr/hrv/index.php?main=seminari
- termini: 03.10.-06.10.2011. i 28.11.-01.12.2011. (4 dana, po cijeli dan)
- poterbno prijaviti mjesec dana unaprijed
- troÃ...¡kovi: 2950,00 kn
- kontakt: EZD, 01/487-2504
pravilnik NN 24/2008.

.:Dalibor:.

Dalibor

Update 14.05.2014.

StruÃ,,ni ispiti za obavljanje poslova prostornog ureÃ,,‘enja i graditeljstva
- troÃ...¡ak 900kn, a popravni 300kn
- polaganje jednom mjeseÃ,,no, zavisno o broju prijava
- kontakt: MGIPU, Tajnica ispitne komisije Gordana Metessi, 01/3782161
- potrebna je potvrda poslodavca da je stjeÃ,,eno 2 godine radnog staÃ...¾a na poslovima za koje polaÃ...¾u struÃ,,ni ispit
QuoteOdlukom ministrice Klasa: 360-01/13-06/2; Urbroj: 531-01-13-5; novi troÃ...¡kovi polaganja struÃ,,nih ispita za obavljanje poslova prostornog ureÃ,,‘enja i graditeljstva iznose 900,00 kn, a popravnog ispita 300,00 kn. (objavljeno 11.09.2013.)
QuoteZAHTJEV ZA POLAGANJE STRUÃ,,Å'NOG ISPITA PODNOSI SE  Ministarstvu graditeljstva i prostornoga ureÃ,,‘enja, R. Austrije 20, 10 000 Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30
Pravilnik o strucnom ispitu te upotpunjavanju i usavrÃ...¡avanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva NN 24/08, NN 141/09, NN 23/11.
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=6226

- samo dipl.inÃ...¾enjeri elektrotehnike mogu biti Ã,,lanovi komore
QuoteU Komoru se moÃ...¾e upisati osoba koja je, izmeÃ,,‘u ostalog, stekla akademski naziv magistar inÃ...¾enjer elektrotehnike odnosno struÃ,,ni naziv struÃ,,ni specijalist inÃ...¾enjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga studija stekla najmanje 300 ECTS bodova.
Dakle, inÃ...¾enjer elektrotehnike (VÃ... S) i prvostupnik se prema sadaÃ...¡njim zakonima ne moÃ...¾e upisati u Komoru.
http://www.hkie.hr/ucestala-pitanja-faq/

- za zadrÃ...¾avanje struÃ,,nog ispita potrebno je skupiti 100 bodova u roku od 5 godina ?
QuoteDanom stupanja na snagu ovoga Pravilnika svim obveznicima struÃ,,nog usavrÃ...¡avanja prekida se obveza prikupljanja bodova do ureÃ,,‘ivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze struÃ,,nog usavrÃ...¡avanja na temelju posebnog zakona kojim Ã,,‡e se urediti pitanje polaganja struÃ,,nog ispita te upotpunjavanja, usavrÃ...¡avanja i provjere znanja osoba koje su poloÃ...¾ile struÃ,,ni ispit.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_2_51.html


Popis zakona i propisa
http://www.hkie.hr/zakoni-i-propisi/gradnja/
.:Dalibor:.