Author Topic: Ispitivanje električnih instalacija  (Read 9878 times)

Offline Dalibor

 • Forum admin
 • *
 • Posts: 381
 • Karma: 10
  • View Profile
  • Daliborove stranice
Ispitivanje električnih instalacija
« on: 24. February 2011., 13:02h »
PROPISI IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE I ISPITIVANJA EL. INSTALACIJA

* Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010)
/od 19.01.2010
- Ovim se Tehničkim propisom u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu propisuju tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Tehni%C4%8Dki+propis+za+niskonaponske+elektri%C4%8Dne+instalacije&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=LTgGd1vcG2bCoauTNwCaAw%3d%3d

* Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/2012)
/od 09.08.2012
- Ovim Pravilnikom propisuju se pravila za sigurnost i zdravlje pri radu s električnim postrojenjima, instalacijama i opremom, čijom primjenom se otklanjaju opasnosti za sigurnost i zdravlje od djelovanja električne energije te prava i dužnosti poslodavca, radnika i drugih osoba u svezi s provedbom tih pravila
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+sigurnosti+i+zdravlju+pri+radu+s+elektri%C4%8Dnom+energijom&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=qYHNBG%2fX641zpm%2bBq%2blEkQ%3d%3d

* Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 087/2008, NN 033/2010)
/od 30.09.2008, izmjene 25.03.2010
- Ovim se Tehničkim propisom u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva sustava za zaštitu od djelovanja munje na građevinama, zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za sustav, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u sustav. Odredbe ovoga Propisa koje se odnose na građevinu, odnose se i na instalacije i opremu te građevine kao i na opskrbne vodove građevine u mjeri određenoj normama na koje upućuje ovaj Propis.
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Tehni%C4%8Dki+propis+za+sustave+za%C5%A1tite+od+djelovanja+munje+na+gra%C4%91evinama&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=Co7PtsREw5wN%2bc6%2bqZlfEQ%3d%3d

* Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 041/2010)
/od 15.04.2010
- Ovaj se Pravilnik primjenjuje na električnu opremu koja je namjenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica određenih u stavku 2. ovoga članka, propisuje sigurnosne zahtjeve i uvjete koji moraju biti ispunjeni za stavljanje električne opreme na tržište. U smislu odredbi ovoga Pravilnika naziv »električna oprema« označava svaku opremu namjenjenu za uporabu unutar raspona nazivnih izmjeničnih napona između 50 V do 1000 V i unutar raspona nazivnih istosmjernih napona između 75 V do 1500 V, osim opreme i pojava navedenih u Dodatku II ovoga Pravilnika.
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+elektri%C4%8Dnoj+opremi+namjenjenoj+za+uporabu+unutar+odre%C4%91enih+naponskih+granica&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=y9Quz63YOWi97fklUiYtvg%3d%3d

* Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 028/2011)
/od 16.03.2011
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=+Pravilnik+o+sigurnosti+strojeva&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=sR7tG3%2bX41IfK%2f9mV28ouQ%3d%3d


***************************



* Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 076/2007, NN 038/2009, NN 055/2011)
/od 2007-10-01
- Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog uređenja i gradnja, nadležnosti tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnim i drugim postupcima, te upravni i inspekcijski nadzor
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+prostornom+ure%C4%91enju+i+gradnji&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=tSEJUt014KvjwpXXCFgleQ%3d%3d

* Zakon o zaštiti od požara (NN 092/2010)
/od 2010-08-01
- Ovim se Zakonom uređuje sustav zaštite od požara. Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik
http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Zakon+o+za%C5%A1titi+od+po%C5%BEara&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&id_doc=m2gBrIbj3QHU32QlWsjaqQ%3d%3d

* Zakon o normizaciji (NN 55/96, NN 163/2003)
/od 2005-01-01
- Ovim se Zakonom uređuju: načela i ciljevi hrvatske normizacije, osnivanje, ustrojstvo i djelatnost nacionalnoga normirnog tijela, pripremanje i izdavanje hrvatskih norma i njihova uporaba
http://tinyurl.com/6b7pzs5

* Zakon o zaštiti na radu (NN 059/1996, NN 094/1996, NN 114/2003, NN 086/2008, NN 075/2009)
/od 1996-07-25
- Svrha ovoga Zakona je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša
http://tinyurl.com/63ffajx

* Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl.l. 013/1978)
/od 1991-10-08
- Ovim se pravilnikom propisuju tehnički normativi za zaštitu niskonaponskih mreža za napajanje i razdiobu električne energije i pripadnih transformatorskih stanica visoki/niski napon od previsokog dodirnog napona, strujnog opterećenja, od požara te mehaničkih i dinamičkih naprezanja.
http://tinyurl.com/6gmonx9

* Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 020/2010)
/od 2010-02-20
- Ovim se Zakonom uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima te donošenje propisa kojima nadležni ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija, na temelju ovoga Zakona, za pojedine proizvode, odnosno skupine proizvoda podrobnije uređuju najmanje jedan od sljedećih elemenata: tehničke zahtjeve koje moraju zadovoljiti proizvodi koji se stavljaju na tržište i/ili na raspolaganje, prava i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište i/ili na raspolaganje, postupke ocjenjivanja sukladnosti, prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s tehničkim zahtjevima (u daljnjem tekstu: tijela za ocjenjivanje sukladnosti), dokumente o sukladnosti: isprave o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, potvrdu – certifikat o sukladnosti ili izvještaj ili potvrdu o pregledu), izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima, način označivanja proizvoda.
http://tinyurl.com/6cefd44

* Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (NN 053/1991)
/od 1991-10-08
http://tinyurl.com/5r4lfvt

* Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08, NN 89/09, NN 076/2007)
/od 11.10.2008


ZASTARJELI I NEVAŽEĆI PROPISI

-   Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. l. SFRJ 053/1988)
Dana 31. prosinca 2010. godine na električne instalacije obuhvaćene Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) prestaju se upotrebljavati priznata tehnička pravila sadržana u ovom Pravilniku, te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju.

-   Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 009/1987)
Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 124/10) promijenjen je datum prestanka važenja ovog Pravilnika tako da isti prestaje važiti 2011-05-02

-   Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. l. SFRJ 013/1968)
Temeljem članka 37. stavka 1. Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama dana 30. rujna 2009. godine prestaju se upotrebljavati priznata tehnička pravila sadržana u ovom Pravilniku te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju, osim odredbi toga Pravilnika koje se odnose na gromobrane s izvorima ionizirajućeg zračenja, a koji su stavljeni van snage temeljem posebnih propisa u dijelovima koji se odnose na zaštitu od ionizirajućih zračenja


NORME

> HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije -– 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

> HRN EN 61643-11:2008, Prenaponske zaštitne naprave za niski napon -- 11. dio: Prenaponske zaštitne naprave spojene na niskonaponske energetske sustave -- Zahtjevi i ispitivanja (IEC 61643-1:1998, MOD+Corr.:1998, MOD; EN 61643-11:2002+A11:2007)

> HRN N.B2.741 Električne instalacije zgrada, Zaštita od električnog udara

> HRN N.B2.743 Električne instalacije zgrada, Nadstrujna zaštita

> HRN N.B2.754 Električne instalacije zgrada, Uzemljenje i zaštitni vodiči

> HRN N.B2.764 Provjera djelovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje


http://www.enel.com.hr/lang-en/djelatnosti/ispitivanje.html
http://www.zirs.hr/zastita.asp?pageID=5


Na dan 24.02.2011.
« Last Edit: 14. May 2014., 19:05h by Dalibor »
.:Dalibor:.

Offline Dalibor

 • Forum admin
 • *
 • Posts: 381
 • Karma: 10
  • View Profile
  • Daliborove stranice
Re: Ispitivanje električnih instalacija
« Reply #1 on: 14. May 2014., 19:05h »
Quote
Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10),  Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanjamunje na građevinama (N.N. br. 87/08), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 101/09) te Pravilnika o sigurnosti strojeva (N.N. br. 97/09).

Završni pregled i ispitivanje električne instalacije obvezno se provodi odgovarajućom uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upućuje, te odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 05/2010). O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik.

Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije - 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:
–      četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
–      četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
–      petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
–      četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

http://www.zastita.eu/usluge/item/357-pregled-i-ispitivanje-elektricnih-instalacija.html
.:Dalibor:.